Vítáme vás na našich stránkách

MŠ Okružní 1a/1070

Havířov-Šumbark

je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

 

 

 

Přijaté děti od 1.9.2019

Nabízíme volná místa v naší MŠ

Okružní 1a/1070  v Havířově-Šumbarku

pro školní rok 2019 – 2020

   Informace :   

- na tel. číslech  596 884 790 , 596 881 458  

- www.msokruzni.info

 

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, výjimečně pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a  a 34b  školského zákona).

  • Mateřská škola je spádovou MŠ pro děti s místem trvalého pobytu ve městě Havířov. Tyto děti mají při přijímání přednost před dětmi s jiným místem trvalého pobytu.
  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti

nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinné předškolní docházce (potvrzení lékaře, že dítě je zdrávo a může do kolektivu a zúčastňovat se akcí v MŠ je i nadále povinné).

  • Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy budou zveřejněna předem s dostatečným předstihem před termínem zápisu, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s ust. § 34 odst. 8 školského zákona).

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce originál rodného listu dítěte, dále zákonný zástupce předloží svůj platný průkaz totožnosti s aktuálními údaji.                  

Bc.  Svobodová Světluše, ředitelka školy

Operační program potravinové a materiální pomoci

Nepřehlédněte!!!!! Obědy zdarma pro děti

Ve školním roce 2019-2020 bude naše MŠ opět zapojená do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Podmínky zapojení do programu:

- dítě 3-15 let z rodin v hmotné nouzi

- oběd musí být sněden v MŠ- nejedná se o finanční podporu rodiny,ale pomoc je poskytována přímo a pouze dítěti

Informujte se, prosím, u místně příslušné pobočky Úřadu práce, kde jste v evidenci, o možnosti registrace vašeho dítěte do tohoto programu.

Je potřeba se přihlásit co nejdříve, protože je omezený počet, v loňském roce byl příjem nových žádostí ukončen již v červenci.

Žádost se neprodlužuje automaticky, pro další školní rok se musí žádat znovu!

Bc.Světluše Svobodová, ředitelka MŠ

Obědy zdarma

Soutěž ve sběru papíru

 

Kdo má možnost, může se s dětmi zapojit do soutěže ve sběru papíru. Z výtěžku budeme hradit dopravu na výlety. Děti, které se zapojí spolu s rodiči do této soutěže dostanou malý dárek.