Vítáme vás na našich stránkách

  ...(číst dále)

Otisky pro vstup do MŠ

Termíny pro zřízení otisků prstů, nutných k otevření dveří MŠ. Pro každé dítě 3 osoby.

Pondělí 13.9.2021 v 13:00hodin.

Informace pro rodiče pro školní rok 2021/2022

Provoz MŠ: 6:00 – 16:00 hodin.

MŠ se otevírá ráno od 6:00 – 8:15 hodin, po předchozí domluvě rodičů s učitelkou lze děti přivádět i později během dopoledne (neplatí pro povinné předškolní vzdělávání).

Odpoledne je MŠ otevřena od 14:30 – 16:00 hodin.

V poledne je MŠ otevřena od 12:15 – 12:45 hodin pro děti, které odcházejí po obědě domů.

Omlouvání dětí: rodiče omlouvají své děti den předem, v případě náhlého onemocnění lze omluvit dítě i ráno do 7:45 hodin, a to osobně nebo telefonicky.

Malíčci – 602 516 703

Zvídálci – 602 516 692

Šikulky – 601 506 128

Dítě nelze omlouvat e-mailem a pevnou linkou.

Placení stravného a školného: vždy první pracovní den v měsíci – v hotovosti. První platba školného a stravného proběhne v den nástupu dítěte do MŠ.

V případě požadavku na osvobození od placení školného se rodiče obrátí na ředitelku MŠ.

Výše školného: 350,-Kč

Výše stravného: polodenní stravné 30,-Kč

celodenní stravné 35,-Kč

celodenní stravné (od 7 let) 37,-Kč

Výše stravného se může během školního roku zvýšit v závislosti na cenách potravin.

Upozorňujeme rodiče, že během školního roku nelze měnit režim z docházky polodenní na docházku celodenní.

Při vstupu do MŠ je povinnost nosit respirátor. Dítě přivádí a vyzvedává pouze 1 osoba. Toto nařízení se řídí podle platného hygienického opatření.

Povinná předškolní docházka:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Forma povinného předškolního vzdělávání:

-Pravidelná denní docházka v pracovních dnech, mimo dny školních prázdnin.

- Rozsah povinného předškolního vzdělávání dle zákona – 4 hodiny denně.

- Povinné předškolní vzdělávání: 8:15 – 12:15 hodin.

- Pokud dítě s povinným předškolním vzděláváním nebude řádně omluvené a jeho nepřítomnost bude delší než 10 pracovních dnů, bude tato skutečnost nahlášena odboru sociálních věcí a správnímu odboru Magistrátu města Havířova jako neomluvená absence dítěte.

Tyto informace nenahrazují školní řád. Zákonný zástupce je povinen seznámit se školním řádem v celém rozsahu. Veškeré informace včetně školního řádu jsou k dispozici na www.msokruzni.info.cz a na nástěnkách v šatnách.

Bc. Svobodová Světluše, ředitelka školy

Režimová opatření při otevření MŠ od 2.8.2021

  ...(číst dále)