Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace

 

Kritéria

pro přijímání dětí k

předškolnímu vzdělávání

(při překročení kapacity mateřské

školy)

č.j. 89/2019

 

Předmět úpravy

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 34a odstavce 5 školského zákona.

Školským „spádovým“ obvodem je pro všechny mateřské školy celé území města Havířova. Dítě s místem trvalého pobytu v Havířově má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo Havířov.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 :      36

Do mateřské školy Havířov-Šumbark Okružní1a/1070 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

trvalý pobyt dítěte

na území MČ Havířov-Šumbark

přihlášené k TP                                        10 bodů              

na území jiné MČ Havířova                          5 bodů

na území jiné obce                                     1 bod                                  

věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2014                                       20 bodů         

od 01.09.2014 do 31.08.2015                    10 bodů       

od 01.09.2015 do 31.08.2016                    10 bodů         

od 01.09.2016 do 31.08.2017                      1   bod                                                          

individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce             15 bodů                                                   

MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán     1 bod                                              

dítě je hlášeno k polodenní docházce               1 bod

sociální situace dítěte

(osiřelé dítě, rodič samoživitel..)                      5 bodů

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Tato směrnice nahrazuje směrnici č.j.94/2018 a nabývá účinnosti dnem 01.04.2019.

 

V Havířově 29.03.2019

Bc. Svobodová Světluše, ředitelka školy

 

 

 

Formulář žádosti o přijetí dítěte k PV je k dispozici na webu mateřské školy (www.msokruzni.info), nebo je možné si ji v listinné podobě vyzvednout přímo v MŠ (prosím, použijte boční vchod).